Årsmöte

Årsmötet är Afasiföreningen i Göteborgs högsta beslutande organ. Det äger rum varje år senast den 15 mars på plats som styrelsen bestämmer.

Representation

Varje medlem har rätt att närvara och rösta vid årsmötet.

Kallelse

Skriftlig kallelse och dagordning till årsmöte ska skickas till medlemmar minst en (1) månad före årsmötet.

Handlingar till årsmötet ska finnas att tillgå en (1) vecka före för de medlemmar som anmält sig till årsmötet.

Dagordning

Vid lokalföreningens ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 • Val av presidium
  a) ordförande
  b) sekreterare
 • Val av
  a) två protokolljusterare
  b) rösträknare
 • Fastställande av dag- och arbetsordning
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 • Redovisning av Tyra Brulins fond
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Revisorernas berättelse
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Behandling av motioner
 • Behandling av förslag från styrelsen
 • Fastställande av läns-/regionföreningens verksamhetsplan och budget
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Fastställande av arvoden
 • Val av ordförande för två år
 • Val av ledamöter för två år
 • Val av valberedning varav en sammankallande
 • Val av två (2) revisorer för ett år
 • Val av en revisorsersättare för ett år
 • Övriga val

Läs mer om former och representation för årsmötet samt vad som gäller för extra årsmöte i stadgarna